Fastsættelse af samvær

Samvær og forældremyndighed har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. Et barn har ret til begge forældre, og det er jeres ansvar som forældre, at barnet har en god kontakt til jer begge. Derfor kan du også se dit barn, selvom du ikke har forældremyndigheden over det. Barnet kan endda være lige meget hos jer begge to, selvom I ikke har fælles forældremyndighed.

I de fleste tilfælde laver forældrene selv aftaler om samvær. Hvis I ikke kan blive enige, kan I få hjælp i Statsforvaltningen.

Om ændring af samvær i Statsforvaltningen

Statsforvaltningen kan ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet. Statsforvaltningen vil kun ændre samværet, hvis der foreligger væsentligt ændrede forhold.

Statsforvaltningen fastsætter som udgangspunkt det overordnede samvær. Det betyder, at man ikke kan få statsforvaltningen til at tage stilling til enkeltstående ændringer i samværet, hvis man eksempelvis ønsker at barnet skal deltage til en familiefest eller fødselsdag. Sådanne ændringer må parterne selv aftale. Kan parterne ikke blive enige, skal afgørelsen eller aftalen om samvær følges.

Statsforvaltningen kan endvidere helt afvise at behandle en ansøgning om ændring af samvær, hvis ansøgeren ikke har påvist væsentligt ændrede forhold, eller at en ændring af samværet vil være bedst for barnet.

Samvær til jul og nytår

Julesamvær

For så vidt angår julesamvær er det udgangspunktet, at barnet er hos den ene af forældrene juleaften i lige år og hos den anden i ulige år, når samværet fastsættes i forbindelse med en samlivsophævelse, eller når der tidligere har været samvær juleaften. Dette udgangspunkt tilsidesættes dog, hvis statsforvaltningen konkret vurderer, at en anden ordning vil være bedst for barnet.

Hvis barnet flere år i træk har holdt juleaften hos den, som har barnet boende, og barnet dermed har tradition for at holde juleaften der, fastsættes der normalt ikke samvær selve juleaften. Ved vurderingen lægges der bl.a. vægt på barnets alder og omfanget af kontakten mellem barnet og samværsforælderen. Det afgørende for, om der er skabt ”tradition” i relation til samvær juleaften, er hvornår og hvor ofte samværsforælderen har været sammen med børnene juleaften. Det er af mindre betydning, hvor og hvordan julen er blevet fejret, samt hvem der i øvrigt har været med til at fejre juleaften.

Der bør dog i høj grad tages hensyn til, hvilken kultur og hvilke traditioner der er i familien, således at der f.eks. ikke fastsættes samvær juleaften, hvis samværsforælderen giver udtryk for, at juleaften ikke vil blive fejret overhovedet, f.eks. som følge af den pågældendes religiøse tilhørsforhold. Der kan i den forbindelse fastsættes samvær i de øvrige juledage, således at barnet også får mulighed for at tilbringe ekstra tid sammen med samværsforælderen i juledagene.

Det bemærkes, at julesamvær og samvær i forbindelse med andre kulturelle og religiøse begivenheder generelt bør tilrettelægges på en sådan måde, at barnet har mulighed for at deltage i sådanne begivenheder, jf. nedenfor.

Nytårssamvær

Statsforvaltningen kan endvidere fastsætte samvær nytårsaften, hvis der anmodes herom.

Der fastsættes normalt nytårssamvær hvert andet år, og det er som udgangspunkt uden betydning, hvor barnet hidtil har holdt nytårsaften.