Børnesagkyndig undersøgelse – hvad er det?

Du vil kunne opleve, at en myndighed ønsker at der bliver lavet en børnesagkyndig undersøgelse.

Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse er at belyse jeres barns perspektiv.
Den børnesagkyndige undersøgelse kan belyse forhold om:

  • Barnet selv
  • Relationen mellem barnet og den ene forælder eller begge forældre
  • Samarbejdet imellem forældrene
  • Forældrenes personlige forudsætninger for at drage omsorg og tage ansvar for barnet.

Hvornår man man en børnesagkyndig undersøgelse?

Som eksempler på sagstyper, hvor det kan være hensigtsmæssigt, at barnets perspektiv belyses ved en børnesagkyndig undersøgelse, kan nævnes:

 Sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, hvor barnet befinder sig i en udsat situation på grund af psykiske, fysiske eller sociale belastninger.

 Sager om samvær, hvor samværet er eller kan blive meget konfliktfyldt på grund af forældrenes indbyrdes forhold.

 Sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, hvor der er alvorlige problemer hos den ene forælder eller begge forældre. Dette kan f.eks. være psykiske problemer, vold i familien og anden grænseoverskridende adfærd, kriminalitet, misbrug, andre sociale belastninger samt nedsat forældreevne (manglende empati og forståelse for eget og andres liv).

 Sager om samvær, hvor der er tale om lang tids adskillelse mellem barnet og samværsforælderen.

 Sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, hvor der er påstand om, at den ene forælder (i samværssager: samværsforælderen) har udøvet vold over for barnet, bopælsforælderen eller et andet medlem af den husstand, hvor barnet dagligt opholder sig.

 Sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, hvor der er påstand om grænseoverskridende handlinger.

 Sager om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, hvor der i øvrigt er væsentlige samarbejdsproblemer mellem forældrene.

Hvad nu hvis jeg ikke ønsker at deltage?

Undersøgelsen vil i nogle tilfælde kunne gøres færdig selvom en forældre afviser at deltage. Det vil dog være op til en konkret vurdering, om dette vurderes hensigtsmæssigt. Hvis en forældre ikke deltager, vil det kunne få negative konsekvenser for den forældre, idet der mangler en række oplysninger i sagen. Man risikerer derfor at tabe sagen, hvis man afviser at deltage.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *